34

Anomalitë kongenitale të traktit genital femëror – Një vështrim i shpejtë…

 

Anomalitë Mulleriane janë anomali kongenitale çka do të thotë ndodhin gjatë zhvillimit fetal dhe janë prezente që në lindje.  Ndërkohë që formohet embrioni, dy duktuset mulleriane zhvillohen dhe formojnë traktin riprodhues femëror që përfshin tubat e fallopit, mitrën, qafën e mitrës dhe 2/3 e sipërme të vaginës.

Një gamë e gjerë malformacionesh mund të ndodhin kur ky proçes nuk kryhet siç duhet.

 

Shkaqet e anomalive mulleriane mund të jenë të trashëgueshme, të tjera mund të jenë të lidhura me një mutacion gjenik ose defekt zhvillimi.

 

Llojet e anomalive mulleriane

 

Ka disa forma të anomalive mulleriane që variojnë nga mungesa e plotë e mitrës tek formimi i një mitre jo të plotë, apo një mitre të dyfishtë.

 

-Agenezia mulleriane- organet genitale nuk zhvillohen.  Mungon mitra, qafa e mitrës dhe pjesa e sipërme e vaginës.  Shembulli më tipik është sindromi Rokitanski-Kuster-Hauser.

 

-Hipoplazitë- janë rastet kur organet zhvillohen pak ose mbeten rudimentare.

 

-Atrezitë- janë rastet  kur ndodhin bllokime në nivele të ndryshme të vaginës, që pengojnë derdhjen e fluksit menstrual.

 

-Uterusi unikorn- ndodh kur njëri nga duktuset mulleriane është plotësisht ose pjesërisht i pazhvilluar.  Në këtë rast kemi praninë e një gjysëm-mitre në formën e një bananeje. Mund të shoqërohet me mungesën e veshkës së anës difektoze.

Uterusi unikorn mund të jetë me ose pa korn rudimentar.   Kur briri rudimentar nuk ka kavitet komunikues me pjesën tjetër të mitrës, mund të shkaktojë probleme dhe duhet hequr me rrugë kirurgjikale.

 

-Uterusi didelf- shpesh i referohen si uterusi i dyfishtë.  Në rastin e uterusit didelf kemi dy uteruse të veçanta, me dy kolume.  Kavitetet uterine janë plotësisht të ndara, por kolumet janë shpesh të bashkuara në pjesën e jashtme të tyre.  Vagina në këto raste mund të jetë me septum ose jo.  Ndonjëherë septumi i vaginës mund të jetë asimetrik dhe i mbyllur në njërën gjysëm duke shkaktuar hematokolpos (gjaku menstrual grumbullohet në vaginë), hematometër (gjaku menstrual grumbullohet në uterus) të kësaj ane, ndërkohë që gjysma tjetër funksionon normalisht, duke krijuar në dukje një imazh të funksionit normal të traktit genital.  Shpesh në këto raste mungon veshka e anës difektoze.

Uterusi didelf ka shancet më të mira për shtatëzëni nga të gjitha anomalitë mulleriane.

 

-Uterusi bikorn- është forma më e shpeshtë e anomalive mulleriane.  Përshkruhet si mitra me dy brirë.  Në këtë anomali, pjesa e sipërme e uterusit është e ndarë, ndërsa pjesa e poshtme e tij dhe kolumi, janë të bashkuara.  Si pasojë e kësaj forme bebi ka më pak hapësirë për t’u rritur sesa në një mitër me formë normale.

 

-Uterus septa- në këtë rast kemi uterusin të ndarë nga një septum.  Septum mund të jetë i pjesshëm ose i plotë dhe të shkojë deri në qafën e mitrës.

 

-Uterusi në formë T- është i lidhur me marrjen e dietilsilbestrolit-DES-nga ana e nënës.  Kemi një kavitet uterin në formë T, me brirë të zgjeruar dhe me një qafë mitre të keqformuar.

 

-Uterusi arkuat – kemi të bëjmë me një mitër në të cilën pjesa e sipërme e saj është në formë harku.  Uterusi arkuat konsiderohet një variacion i normales.

 

– Dështimi i kanalizimit të vaginës- çon në mungesën e vaginës ose në himenin e paperforuar.  Nëse nuk diagnostikohet në fëmijëri, fillon të japë shenja klinike në pubertet ose më vonë- dismenorre, amenorre parësore, hematokolpos me fluks menstrual retrograd.

Himeni i paperforuar- zakonisht i shfaq problemet në pubertet, kur konstatohet  amenorrea parësore (ka mungesë totale menstruacionesh),  si edhe dhimbje të vazhdueshme në fundin e barkut.

 

Diagnoza

Shpesh anomalitë mulleriane diagnostikohen në fillim të pubertetit- kur normalisht duhet të shfaqen menstruacionesh dhe në shumë raste kemi mungesën e tyre.

Një anomali mund të diagnostikohet edhe gjatë kohës që një grua po përpiqet të mbesë shtatëzanë apo ta mbajë një shtatëzëni.

Disa çrregullime shoqërohen me:

  • dhimbje pelvike
  • dhimbje/diskomfort gjatë marrëdhënieve seksuale
  • çrregullime menstruale

 

Diagnoza shpesh vendoset nga ekzaminimet imazherike me interpretimin e mjekut tuaj.

 

Trajtimi

 

Në disa raste, anomalitë mund të lihen të patrajtuara, sidomos në ato raste që nuk ndikojnë në riprodhim.  Anomalitë mulleriane që nuk lejojnë menstruacionin apo shkaktojnë dhimbje sinjifikante, zakonisht trajtohen kirurgjikisht.

 

A mundet në vajzë/grua me këto anomali të mbesë shtatëzënë dhe ta çojë këtë shtatëzëni në term?

 

Anomalitë mulleriane që ndikojnë në riprodhim si një uterus septa, mund të korrigjohen, duke i rritur shancet për një shtatëzëni të suksesshme.

Gratë me një anomali kongenitale që nuk kanë mundur të mbesin shtatëzënë brenda një periudhe 6 mujore përpjekjesh, duhet të konsultohen me një specialist fertiliteti të specializuar në kirurgji.

Kirurgjia mund të riparoje defektin,  të eleminojë diskomfortin gjatë ciklit menstrual apo gjatë marrëdhënieve seksuale.

 

Dr.Ardi Prushi

Përshtati: Frisiana Mirashi